6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Elif Akyıldızlar Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Merkezi (Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle Şirket olarak; Şirkete ilişkin tüm şahıslara, çalışanlarımıza, hastalarımıza, hasta yakınlarımıza ait her türlü kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette hukuka ve dürüstlük kuralına uygun şekilde Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat tarafından belirtilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

İşbu aydınlatma metninde geçen;

 • Kişisel Veri:Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”):  Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
 • Veri Sorumlusu:Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorunlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Veri İşleyen:Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına irtibat kişisi olarak atanan ve Kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
 • Veri Sorumlusu : KVKK uyarınca muhatap, hasta, hasta yakını, ziyaretçi, çalışan, stajyer, tedarikçi vb. sıfatları ile paylaştığınız kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak belirlenen Elif Akyıldızlar Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Merkezi tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya poliklinik iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

Başta sağlık verileriniz olmak üzere, kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz:

1-Kimlik Bilgileriniz: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Ad, Soyad, Doğum Tarihi / Doğum Yeri, T.C. Kimlik Numarası, Cinsiyet, SGK Sicil No)

2-İletişim Bilgileriniz: Tarafınıza ulaşabilmek için kullanılacak veri grubudur. (Telefon Numarası, Yerleşim Yeri Adresi, E-Posta Adresi)

3-Sağlık Bilgileri: Kan Grubu, medikal geçmiş, uygulanan tedavi yöntemi, hastalık türü, kullanılan ilaçlar vb. gibi hasta sağlığına ilişkin veriler

3-Fiziksel Mekan Güvenliği: Polikliniğimiz tarafından güvenlik amacıyla tutulan kayıtlar, giriş çıkış kayıt bilgileri

4-Finans: Hasta, tedarikçi ve muhataplara ait, alınan/verilen hizmetin ücretine ilişkin banka hesap numarası ve IBAN bilgileri

5-Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grupları olarak belirlenmiştir.

Kişisel Verilerin Toplanması, Amaçları, İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Polikliniğimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, birimlerimiz tarafından, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturulacak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizin sağlık hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların yapılması, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetinin sağlanması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesin temini amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin ve  özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlar ve amaçlar uyarınca,

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde işlenecektir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nin 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Merkezimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Korumu Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’ nın 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, açık ve anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No:69 Gebze/KOCAELİ adresine ulaştırmanız gerekmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartları taşımayan başvurular, şartları karşılaması için sizden talep edilebilecek ek bilgi tamamlanmadığı müddetçe, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Elif Akyıldızlar Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Merkezi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve/veya en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bununla birlikte taleplerinizin yerine getirilmesi nedeniyle ek bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin talep edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

Elif Akyıldızlar Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Merkezi’nin işbu Aydınlatma Metni’ni; iş gereksinimleri, kanuni gereksinimler doğması halinde tek taraflı olarak güncelleme hakkı saklıdır.